1. Tài liệu dạy QTM Windows Server 2003 - Trường ĐH KHTN [Download]2. Bài tập thực hành dịch vụ Mạng Server 2003 - Trường ĐH KHTN [Download]3. Thiết lập và quản trị hệ thống thư điện tử MDAEMON [Download4. Kỹ năng phân tích sự cố và bảo mật hệ thống trong Win2k3 [Download]5. Quy trình cấu hình DHCP trên máy chủ File Server [Download]
6. Hướng dẫn Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song [Download]
7. Sách Lab 70-620 (Windows Vista, Configuring) - VSIC [Download]
8. Sách Lab 70-270 (Windows XP Pro) - VSIC [Download]9. Sách Lab 70-290 (Manage & Maintain Server 2k3 Environment) - VSIC [Download]10. Sách Lab 70-291 (Server 2k3 Network Infrastructure) - VSIC [Download]
Tiếng Anh:
1. MDAEMON Email Server - Product Guide [Download]
2. MCSA/MCSE Windows XP Professional - Study Guide [Download]
3. MCSE Self-Paced Training Kit (70-293/294/297/298) [Download]
4. Windows Server 2008 - Developer Training Kit Beta 3 (HOT!) [Download]